Avís Legal

1. Dades de l’empresa

En compliment del que es disposa a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial:

Urano Vet S.L.
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses (Barcelona)
Tel +34 93 193 52 55
Fax +34 93 519 80 95
Mail: info@uranovet.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 41.226 Foli 77 Full B-383294
Inscripció 1a NIF B 65101115


2. Objectiu

Els presents llocs web (https://www.uranovet.com y https://www.immunovet.com) propietat d’Urano Vet SL (en endavant UranoVet), han estat creats i dissenyats per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació corporativa i comercial d’UranoVet.

El present avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquest implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades i incloses en aquest avís legal. UranoVet es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i la configuració del seu lloc web. Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar en el lloc web i fer-ne ús, ja que poden patir algunes modificacions.

3. Propietat industrial i intel•lectual

Tots els continguts del lloc web (en endavant els continguts) són propietat intel•lectual d’UranoVet o, en el seu cas, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu, s’inclouen entre els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, software, vincles i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font.

Tanmateix, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva d’UranoVet o, en el seu cas, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

L’usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del lloc web, de titularitat d’UranoVet o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual del present lloc web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió i utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, tret dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Tot i que el que es disposa anteriorment, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts pel seu ús personal, exclusiu i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, ni amb finalitats de distribució, modificació, alteració o des compilació. La infracció de qualsevol dels drets anteriorment citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

4. Continguts

UranoVet es reserva el dret d’actualitzar o modificar els continguts d’aquest lloc web sense previ avís.

Els continguts del lloc web, en especial les referències informatives, tècniques o publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. UranoVet es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre parcial o totalment els actuals continguts del web quan ho consideri oportú, així com d’impedir o restringir-ne l’accés de forma temporal o permanent.

5. Política de privacitat i protecció de dades

Segons el que s’estableix en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Urano Vet, S.L. vol tractar la informació que ens facilita amb la finalitat de fidelitzar-lo com a client, oferint-li serveis d’assistència tècnica i postvenda, comunicació d’ofertes comercials, informació sobre productes, acumulació de punts dels plans de fidelització de l’empresa, facturació i cobraments i enviament de productes. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb les expressades finalitats, i sempre amb el seu consentiment.

Urano Vet, S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers tret dels casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Urano Vet, S.L. estem tractant les seves dades personals.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat, retirada de consentiment i reclamació mitjançant l’enviament d’un email a info@uranovet.com.

6. Enllaços de tercers al lloc web de www.uranovet.com i www.immunovet.com

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web als llocs web d’UranoVet haurà d’obtenir autorització prèvia d’UranoVet per escrit. A més a més, haurà de complir les següents obligacions:

L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, tret d’autorització expressa per a redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap manera.

Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present lloc web.

El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o fer ús de dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

En cap cas es portaran a terme, des de el lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre UranoVet, els seus empleats o els seus productes i serveis.

El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta, ni qualsevol altre signe distintiu d’UranoVet dins del seu propi lloc web, tret dels los casos expressament autoritzats per UranoVet.

7. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que UranoVet pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars d’aplicació.

7.1 Accés al lloc web
UranoVet no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari causats per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

7.2 Protecció de dades personals
UranoVet garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’article 9 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

7.3 Qualitat del servei
L’accés al lloc web no implica l’obligació per part d’UranoVet de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’instruments adequats per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

7.4 Els continguts
UranoVet no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

7.5 Enllaços o links
El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, UranoVet actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats podrà comunica-ho a UranoVet, d’acord amb el procediment i els efectes establerts a la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació d’enretirar el corresponent enllaç.

L’existència d’enllaços o links no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests enllaços, ni la recomanació, promoció o identificació d’UranoVet amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

UranoVet no coneix els continguts i serveis dels enllaços o links i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts por la il•licitud, qualitat, des actualització, in disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços o links ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a UranoVet.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i UranoVet acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.