NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Biòpsies

Prepareu les mostres el més aviat possible (preferentment durant els primers 30 min després de l’extracció).

Dipositeu les mostres en contenidors de plàstic, de boca ample amb tap de rosca, de tancament hermètic. Afegiu formol al 10% (1 vol. de formaldehid 35-40% + 9 vol. d’aigua corrent) fins que cobreixi completament la mostra. El volum de formol hauria de ser idealment 10 vegades el volum de la mostra (mínim 3) i l’ha d’envoltar completament. Si la mostra és gran feu un tall profund per millorar la penetració del formol. Les mostres que suren cobriu-les amb una gassa gruixuda.

En casos de mostres especials (molt grans, endoscòpiques, dermatològiques, de necròpsies...) consulteu les indicacions per l’enviament en aquest link:

GUIA DE PRESA DE MOSTRES D’ANATOMIA PATOLÒGICA

Identifiqueu els contenidors amb el nom del pacient. En cas de mostres múltiples identifiqueu-les també tant al contenidor com al full de petició.

Complimenteu el full de petició amb el màxim d’informació rellevant:

• Nom del propietari
• Historial clínic
• Nom i dades del pacient
• Teixit remès