NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Al·lèrgies

El diagnòstic de les al·lèrgies és complex perquè les respostes dels animals afectats no són homogènies. Les tècniques serològiques i les proves cutànies només es poden aplicar amb garanties a processos al•lèrgics d’origen ambiental i en pocs casos als derivats d’una intolerància alimentària*.

Realitzeu una acurada anamnesi. L’historial clínic és de cabdal importància pel correcte diagnòstic d’aquests processos. Abans d’enviar qualsevol mostra al Laboratori feu un tractament anti-puces per veure si els símptomes remeten.

Preneu 3 ml de sang segons el procediment de l’apartat “SÈRUM”.

Ompliu el full de petició d’anàlisi el més detalladament possible.

* Existeixen nombrosos articles científics que demostren la total manca de sensibilitat i especificitat de les proves serològiques en el diagnòstic dels processos alimentaris.